Eventum Plus

Informácia o ochrane os.údajov

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je pre nás dôležitá, pristupujeme k nej zodpovedne a dodržiavame právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov. Radi by sme Vám preto poskytli informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, aké dôvody na to máme, aké sú Vaše práva a ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať.

Chceme, aby ste boli presvedčení, že Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Naším cieľom je byť transparentní voči všetkým dotknutým osobám, aby sme si boli istí, že rozumejú tomu, ako používame ich osobné údaje.

Prečítajte si nižšie uvedené informácie, ktoré sú zostavené tak, aby boli čo najviac prehľadné a praktické, a aby ste ľahko našli, čo hľadáte. Tieto informácie sú zároveň zverejnené na webovej stránke www.snow-show.sk

Ak Vám po prečítaní informácie bude čokoľvek nejasné, radi Vám poskytneme vysvetlenie. Kontaktujte nás na našich kontaktných údajoch uvedených nižšie.

1. Kto je prevádzkovateľ Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť:

EVENTUM PLUS, s. r. o. , so sídlom Opálová 1, 851 10 Bratislava – mestská časť Jarovce, IČO: 51 800 438, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 61528/B

Chceli by sme Vás ubezpečiť, že Vaše údaje sú spracúvané len v nevyhnutnom rozsahu na konkrétny účel spracúvania.

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ (2016/679) Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov („GDPR“), ako aj s inými platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ sa zaoberá organizáciou spoločensko-prezentačných podujatí vo vybraných lyžiarskych strediskách v Slovenskej republike s názvom SNOW SHOW, ktoré sú zdarma prístupné verejnosti. Prevádzkovateľ je zároveň majiteľom ochrannej známky SNOW SHOW® zapísanej v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva SR.

2. Kde nás môžete kontaktovať?

Kontaktujte nás v prípade potreby na adrese: EVENTUM PLUS, s.r.o., Opálová 1, 851 10 Bratislava – mestská časť Jarovce alebo prostredníctvom emailu kozina@snow-show.sk

3. Prečo spracúvame Vaše osobné údaje a akým spôsobom ich využívame?

Spracúvanie bez potreby Vášho súhlasu – na spracúvanie Vašich osobných údajov na účely uvedené nižšie nepotrebujeme Váš súhlas, nakoľko ich spracúvanie je založené na inom právnom základe:

a) spracúvanie na účely informovania o verejných podujatiach SNOW SHOW a ich priebehu (právny základ: oprávnený záujem)

Z každej akcie SNOW SHOW je vyhotovovaná fotodokumentácia, príp. videodokumentácia, ktorá je využívaná na spravodajské účely, t.j. na účely informovania o akcií, jej atmosfére a jej priebehu na sociálnych sieťach a webových stránkach prevádzkovateľa, prípadne partnerov podujatia. Na základe uvedeného môžeme v prípade Vašej účasti na niektorej z akcií SNOW SHOW o Vás spracúvať údaj – Vašu podobizeň zachytenú na fotografií alebo videu z podujatia.

Vašou dobrovoľnou účasťou na podujatí beriete na vedomie, že z jej priebehu je vyhotovovaná foto, príp. videodokumentácia, ktorá môže byť použitá na účely uvedené vyššie. V prípade, ak si neželáte, aby sme Vás fotili/natáčali, oboznámte o tom fotografa alebo kohokoľvek z nášho tímu.

Získavame len také osobné údaje, ktoré sú potrebné pre účely organizácie akcií SNOW SHOW a ich prezentácie v médiách a na sociálnych sieťach. Právnym základom spracúvania je v tomto prípade tzv. oprávnený záujem.

b) spracúvanie na účely plnenia zmluvy, alebo aby sa na žiadosť dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (právny základ: plnenie zmluvy)

V prípade existencie zmluvného vzťahu medzi nami alebo rokovania o jej uzatvorení, spracúvame aj údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy a uplatňovanie práv z nej, príp. na zodpovedanie vašich otázok pred uzatvorením zmluvy a to v rozsahu uvedenom v konkrétnej zmluve. Poskytnutie Vašich údajov je nevyhnuté na uzatvorenie zmluvy a bez ich poskytnutia by zmluva nemohla byť uzatvorená.

c) spracúvanie na účely obhajoby právnych nárokov, ochrany a podpory podujatí SNOW SHOW, účastníkov akcií (právny základ: oprávnených záujem)

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať bez Vášho súhlasu v niektorých prípadoch aj na základe ďalších oprávnených záujmov.

Našim oprávneným záujmom je aj:

-        obhajoba prípadných právnych nárokov, riešenie sporov, sťažností,

-        ochrana a podpora podujatí SNOW SHOW

-        starostlivosť o potreby účastníkov našich podujatí.

 d) spracúvanie na účely plnenia povinností uložených prevádzkovateľovi na základe osobitných právnych predpisov (právny základ: plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa ako aj oprávnený záujem)

 V niektorých prípadoch môžu byť Vaše osobné údaje spracúvané aj na účely plnenia povinností, resp. preukázania ich splnenia príslušným orgánom na podklade osobitných predpisov, ako napr. zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach, predpisy na úseku ochrany prírody, daňové a iné predpisy.

 Spracúvanie s Vaším súhlasom - spracúvanie na marketingové účely

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na marketingové účely len v prípade, ak máme od Vás na tento účel udelený súhlas. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Udelenie Vášho súhlasu je dobrovoľné. Marketing zahŕňa ponuku našich služieb, napr. formou zasielania marketingových ponúk na Vašu emailovú adresu (newsletter) alebo poštou. V prípade, ak súhlas neudelíte, nebudeme Vás môcť oboznamovať s ponukou nových služieb alebo produktov alebo výhodných ponúk.

4. Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?

Údaje získané na účely informovania o verejných podujatia SNOW SHOW (Vaša podobizeň) môžu byť zverejnené na sociálnych sieťach a webových stránkach prevádzkovateľa, prípadne partnerov podujatia, ku ktorým majú prístup osoby, ktoré dané stránky a sociálne siete sledujú, príp. sú ich fanúšikmi.

Vaše údaje môžu byť poskytované aj našim dodávateľom, t.j. spoločnostiam, ktoré pre nás zabezpečujú služby v oblasti informačných technológií, príp. právnickým kanceláriám. Sprístupňujeme len tie osobné údaje, ktoré našim dodávateľom umožňujú poskytovanie služieb.

5. Ako dlho sú Vaše údaje spracúvané

Vaše údaje budú spracúvané po dobu trvania účelu, na ktorý boli získané. V prípade, ak došlo k uzatvoreniu zmluvy, Vaše osobné údaje budú uchovávané počas trvania zmluvy a 5 rokov po jej ukončení. V prípade udelenia súhlasu na marketingové účely budú Vaše osobné údaje uchovávané 5 rokov po jeho udelení.

6. Ako môžem odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?

Ak ste udelili súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na marketingové účely, tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov vykonaného na základe tohto súhlasu pre jeho odvolaním.

7. Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo požadovať od nás potvrdenie o tom, či a aké osobné údaje o Vás spracúvame. Ak chcete získať kópiu Vašich osobných údajov, kontaktujte nás.

Právo na opravu

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, kontaktujte nás a vykonáme nápravu.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

Existuje viacero situácií, kedy máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, napr. v prípade, ak:

-        osobné údaje už nepotrebujeme na účel, na ktorý boli získané,

-        úspešne ste namietali voči spracúvaniu Vašich osobných údajov,

-        odvolali ste svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov,

-         osobné údaje sme spracúvali nezákonne.

Každá žiadosť o výmaz podlieha individuálnemu posúdeniu a vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky na výmaz, nakoľko združenie môže mať povinnosť, prípadne oprávnený záujem, ak prevažuje nad Vašimi záujmami, si osobné údaje ponechať.

Právo na obmedzenie spracúvania

V prípadoch, keď nie je jasné, či a kedy sa osobné údaje musia vymazať, si vo všeobecnosti môžete uplatniť právo na obmedzenie spracúvania. Toto právo možno uplatniť, napr. v prípade, ak:

-        je presnosť osobných údajov spochybnená,

-        nechcete vymazať osobné údaje,

-        údaje viac nie sú potrebné na pôvodný účel, ale nemôžu byť ešte vymazané z právnych dôvodov,

-        sa rozhoduje o námietke proti spracovaniu.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a poslať ich inému prevádzkovateľovi.

Právo namietať

Máte právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely zasielania informačných správ alebo na základe, ktorý súvisí s vašou konkrétnou situáciou.

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Máte právo kedykoľvek sa obrátiť s Vašim podnetom alebo sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, IČO: 36 064 220,

Kontaktné údaje na Úrad na ochranu osobných údajov:

Tel.: + 421 2 32 31 32 14

Fax: + 421 2 32 31 32 34

e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Webstránka: http://www.dataprotection.gov.sk/

8. Kde môžem svoje práva uplatniť?

Svoje práva môžete uplatniť u prevádzkovateľa – spoločnosti EVENTUM PLUS s.r.o. Všetky potrebné kontaktné údaje sú uvedené vo bode 2 tejto informácie.

9. Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov

V tejto časti Vám prístupnejšou a zrozumiteľnejšou formou vysvetlíme, čo je vlastne spracúvanie osobných údajov a jednotlivé pojmy spájané so spracúvaním.

Osobný údaj – akákoľvek informácia, na základe ktorej Vás môžeme identifikovať, ako napr. meno, priezvisko, dátum narodenia, ale aj email a pod.

Dotknutá osoba – ste ňou Vy, ak sa jedná o Vaše osobné údaje.

Spracúvanie osobných údajov – akákoľvek činnosť, ktorú prevádzkovateľ vykonáva s Vašimi osobnými údajmi, napr. ich získavanie, zaznamenávanie, uchovávanie a pod.

Prevádzkovateľ – osoba, ktorá určí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Účel – prečo spracúvame Vaše osobné údaje.

Oprávnený záujem – záujem prevádzkovateľa alebo iného subjektu, z ktorého vyplýva potreba spracúvania Vašich osobných údajov, ak prevažuje nad záujmami dotknutej osoby.

Nariadenie GDPR – hlavný právny predpis týkajúci sa ochrany Vašich osobných údajov, ktorý sa začína uplatňovať od 25. mája 2018.